درباره ما -

 فروش آنلاین موسسه  به ریاست آقای دکتر حسن کاظمی با هدف اطلاع رسانی پژوهش های راهبردی بخش کشاورزی درزمینه های اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی درقالب کتاب و گزارش های فنی و پژوهشی راه اندازی و شروع به فعالیت می نماید.